Phenoxyethanol

Phenoxyethanol ist ein Konservierungsstoff.