Methylchloroisothiazolinon

Methylchloroisothiazolinon ist ein Konservierungsstoff.